Society5.0の実現に向けて|衆議院議員 後藤茂之氏 来賓講演

Society5.0の実現に向けて、衆議院議員 後藤茂之氏に来賓講演頂きました。